PGD KRAŠČI
KRAŠČI 69
9261 CANKOVA
pgd.krasci@gmail.com
DŠ: 18681107
TRR: SI56 0235 4001 1357 427

Predstavitev in zgodovina PGD Krašči

 

Prostovoljno gasilsko društvo Krašči je majhno društvo, ki deluje pod okriljem Gasilske zveze Cankova.


PGD Krašči je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje fizičnih oseb, ki opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost in presega interese njenih članov ter jo izvaja v javnem interesu.


Naše društvo deluje na področju zaščite in reševanja ob požarih in nesrečah na območju vasi Krašči in na celotnem območju občine Cankova. Naše primarno območje delovanja je vas Krašči z 276-imi prebivalci, na območju velikem 3,39 km2. Od tega je 1,10 km2 vodnih površin in 0,80 km2 gozdov.

KJE NAS NAJDETE


Tukaj si lahko ogledate zemljevide oz. karte kje nas lahko najdete.


Karta 1

  Lokacija PGD Krašči

 Karta 2

  PGD Krasci na Google Maps

Karta 3

DEJAVNOST OZIROMA NALOGE PGD KRAŠČI


 • organizira in izvaja usposabljanje članov in drugih zainteresiranih za področje varstva pred požarom; 
 • organizira prostovoljno gasilsko enoto za izvajanje gasilskih in drugih reševalnih nalog na svojem požarnem območju;
 • izvaja preventivne naloge varstva pred požarom ter druge preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • gasi požare, varuje in rešuje ljudi, živali in premoženje pri požarih, naravnih in drugih nesrečah;
 • izvaja reševanje na vodi in iz nje;
 • nudi pomoč občanom in podjetjem na svojem požarnem območju na področju varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • vzdržuje v uporabnem stanju gasilske prostore, vozila, naprave, orodja in opremo ter skrbi za varno in primerno hrambo;
 • skrbi za strokovno izpopolnjevanje članov gasilske enote in drugih članov za opravljanje njihovih nalog in funkcij ter za zagotavljanje materialnih sredstev;
 • izvaja gasilske vaje in vožnje za preverjanje brezhibnosti gasilskih vozil;
 • skrbi za vzgojo in usposabljanje gasilske mladine;
 • organizira gasilska tekmovanja;
 • vodi predpisane gasilske in društvene evidence;
 • sodeluje z drugimi PGD, ki so članice GZ Cankova in drugimi gasilskimi organizacijami;
 • podeljuje društvena priznanja in predlaga zaslužne člane za priznanja in odlikovanja;
 • opravlja druge naloge, ki so kakorkoli povezane z gasilstvom ali so potrebne za njegovo izvajanje;
 • izvajanje gasilskih storitev po naročilu, ki niso predmet opravljanja nepridobitne dejavnosti po pooblastilu in se izvajajo proti plačilu;
 • servisiranje in preizkušanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom;
 • organiziranje gasilskih veselic in drugih prireditev;
 • prodaja pijače in hrane ob gasilskih veselicah in drugih prireditvah;
 • opravljanje gasilskih storitev proti plačilu;
 • dajanje v najem lastnih premičnin in nepremičnin.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV


PRAVICE ČLANOV:

 • po 15. letu starosti volijo in so izvoljeni v organe PGD;
 • sodelujejo pri delu in soodločajo v organih PGD;
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti PGD;
 • se izobrazijo za prostovoljnega gasilca;
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja PGD pri svojem delu;
 • se udeležujejo srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira PGD;
 • sodelujejo pri izdelavi programa dela in so seznanjeni s poslovanjem PGD ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem;
 • nosijo gasilsko uniformo, gasilska priznanja in odlikovanja;
 • lahko najmanj 20 % članov zahteva razrešitev katerega koli organa PGD.

 

DOLŽNOSTI ČLANOV:

 • spoštujejo ta Statut, Kodeks prostovoljnega gasilca, druge akte in sklepe organov PGD;
 • aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog PGD;
 • da redno plačujejo članarino in druge prispevke;
 • da opravijo predpisan izpit za prostovoljnega gasilca;
 • da opravijo predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih in zdravstvenih sposobnosti za opravljanje gasilske službe, če so člani operativne gasilske enote;
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane PGD;
 • da dajejo PGD informacije, skladno s pristopno izjavo;
 • da varujejo ugled PGD.
SOVRAŠTVO NE GOJIMO, POZNAMO LE POMOČ,
POMAGAT PRIHITIMO, NAJ BO DAN ALI NOČ!
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se